بالشتك شل بافت و سفت بافت شونهر اورجينال

بالشتك شل بافت و سفت بافت شونهر اورجينال

بالشتك هاي اورجينال مورد استفاده در قسمت چله هاي شونهر ، دقيقا كار فنرهاي تعادل كشش قرقره هاي چله را انجام ميدهد . و از نوسانهاي شديد كشش چله ها در هنگام ضربه هاي دفتين جلوگيري بعمل مي آيد

پيچ بوش بلند و كوتاه دستك اورجينال واندويل

پيچ بوش بلند و كوتاه دستك اورجينال واندويل

پيچ هاي بلند و كوتاه مورد استفاده در دستك هاي ژاكارد واندويل ،با توجه به حساسيت كاركرد ژاكارد به لحاظ اينكه مي بايستي داراي استحكام كافي و خورندگي كمتر در كاركرد باشد.الزاما استفاده از اورجينال اين پيچ ها،از لطمات بسيار جدي جلوگيري بعمل خواهد امد.

ويج ٤ و ٥ تايي اورجينال واندويل

ويج ٤ و ٥ تايي اورجينال واندويل

ويج ها در كاست و برد ژاكارد واندويل مورد استفاده قرار مي گيرد.
كه باتوجه به عملكرد بسيار مهم بردكاست هر گونه استفاده از ويج هاي ٥ تايي و ٤ تايي غير اورجينال باعث بروز مشكل از قبيل نبافت و يا جفتي در فرش مي باشد.