ويج ٤ و ٥ تايي اورجينال واندويل

ويج ٤ و ٥ تايي اورجينال واندويل

ويج ها در كاست و برد ژاكارد واندويل مورد استفاده قرار مي گيرد.
كه باتوجه به عملكرد بسيار مهم بردكاست هر گونه استفاده از ويج هاي ٥ تايي و ٤ تايي غير اورجينال باعث بروز مشكل از قبيل نبافت و يا جفتي در فرش مي باشد.